ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για Ειδικές Ανάγκες στην Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αναφέρει ότι: «Το απώτερο όραμα για συστήματα χωρίς αποκλεισμούς είναι να διασφαλιστεί ότι σε μαθητές κάθε ηλικίας παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συνομηλίκους τους» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2015, σελ. 1). Αυτή η δήλωση περιλαμβάνει μαθητές με κάθε είδους αναπηρία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρίας 2010-2020, τα ευρωπαϊκά γενικά σχολεία και οι οργανώσεις νεολαίας και οι επαγγελματίες τους αντιμετωπίζουν την πρόκληση να συμπεριλάβουν έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών και εφήβων με αναπηρία.

Αποτελέσματα
  • Οδηγός για Επαγγελματίες: Αποτελείται από ένα εγχειρίδιο που χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες: μία για τις «οπτικές αναπηρίες»/ «πώς να υποστηρίζετε τυφλούς ή μερικώς βλέποντες νέους» και μία άλλη για τις «ακουστικές αναπηρίες»/ «πώς να υποστηρίζετε κωφούς ή βαρήκοους νέους» σε γενικά σχολεία ή οργανώσεις νεολαίας. Αυτό το εγχειρίδιο, που συνδιαμορφώθηκε σε διακρατικό επίπεδο, ορίζει το προφίλ του «ατόμου των πόρων» ("resource person").
    Διαβάστε
  • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Αποτελούμενο από έναν οδικό χάρτη/ εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές για την εκπαίδευση των μελλοντικών «ατόμων των πόρων» ("resource persons"), που ορίζονται στον Oδηγό Open up, αυτή η νέα εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών είναι το πρώτο συστατικό της συσκευής εκπαίδευσης του έργου Open up.
    Διαβάστε
  • Η κοινή δήλωση για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (τυπική και μη τυπική): Αυτό το έγγραφο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, των γενικών σχολείων - των συμβουλίων των διευθυντών τους - και των οργανώσεων νεολαίας και περιλαμβάνει εξατομικευμένες πληροφορίες και συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη.
    Διαβάστε
eLEARNING

Η πλατφόρμα e-learning (IO3) θα αποτελείται κυρίως από ένα σύνολο συνεδριών ηλεκτρονικής μάθησης και εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Θα είναι η εικονική κοινότητα των ηλεκτρονικών μαθητών ή το υλικό των ‘Open up resources’. Θα λειτουργεί ως γραμμή βοήθειας για κάθε ευρωπαϊκό επαγγελματία τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ή τρίτα μέρη που ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν τους τελικούς μας αποδέκτες. Αυτός αποτελεί και τον σεύτερό μας στόχο και το συμπληρωματικό στοιχείο της συσκευής κατάρτισης Open up.
Επισκεφτείτε την πλατφόρμα